इन्जिनियरिङ अधिकृतस्तर साताै/आठाै काे पदस्थापनाको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा