अभिलेख

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति प्रकार
कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन) (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७८ ०७८/०७९ कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, कार्यविधि, २०७८ संशोधित समेत.pdf 09/20/2021 - 11:02 कानून
जलस्रोतको एकीकृत उपयोग व्यवस्थापन तथा संरक्षण नीति, 2078 ०७७/०७८ जलस्रोतको एकीकृत उपयोग व्यवस्थापन तथा संरक्षण नीति, 2078.pdf 06/16/2021 - 16:32 नीति
राकम सिंचाइ योजनाको संसोधित आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सुचना ०७७/०७८ Notice ___4.pdf 02/13/2021 - 13:39 जानकारी
आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारे सूचना ०७७/०७८ 02/07/2021 - 07:37 जानकारी, बोलपत्र
निर्देशन सम्बन्धमा ०७७/०७८ Nirdeshan_0.pdf 02/01/2021 - 11:24 जानकारी
कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७ ०७७/०७८ purvadhar_bisesh_karyakram2077.pdf 09/02/2020 - 15:15 कानून
बार्षिक कार्यक्रम 2077/078 ०७७/०७८ Redbook_2077_78.pdf 08/14/2020 - 14:25 प्रकाशन
P_WASH_CC गठन सम्बन्धमा ०७६/०७७ P_WASH_CC.pdf 05/14/2020 - 15:37 जानकारी, प्रकाशन, समाचार
कर्णाली प्रदेश स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्लस्टर गठन सम्बन्धमा ०७६/०७७ cluster.pdf 05/14/2020 - 15:24 जानकारी, प्रकाशन, समाचार
कोरोना संक्रमण रोकथाम सम्बन्धी अपनाउनुपर्ने उपायहरु ०७६/०७७ Message.pdf 05/14/2020 - 12:48 जानकारी