अभिलेख

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति प्रकार
सिलवन्दी दरभाउ सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ Darbandi Suchana_0.pdf 10/23/2019 - 16:08 जानकारी, समाचार
पदस्थापना सम्बन्धमा ०७६/०७७ posting 5.pdf 10/16/2019 - 14:37 जानकारी, निर्णय, समाचार
नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग/सिभिल/ईरिगेशन अधिकृतस्तर नवौँ तहका सि.डि.ई.हरुको पदस्थापना सम्बन्धमा ०७६/०७७ posting cde.pdf 08/23/2019 - 16:19 जानकारी, निर्णय, समाचार
परिपत्र सम्बन्धमा ०७६/०७७ circulars.pdf 08/23/2019 - 14:53 परिपत्र
नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग/सिभिल/ईरिगेशन रा.प. तृतिय ईन्जिनियरहरुलाई कामकाज गर्न खटाईएको सम्बन्धमा ०७६/०७७ kamkaj_eng_iri.pdf 08/23/2019 - 14:15 जानकारी, समाचार
नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग/सिभिल/ईरिरगेसन अधिकृतस्तर सातौ/आठौँ तहका ईन्जिनियरहरुको पदस्थापना सम्बन्धमा ०७६/०७७ posting_eng_iri.pdf 08/23/2019 - 14:06 जानकारी, निर्णय, समाचार
आ.व. 2075/076 को यस मन्त्रालय र मातहत कार्यालयहरुको प्रगती विबरण ०७६/०७७ progress_report.pdf 08/09/2019 - 11:52 जानकारी, प्रतिवेदन
नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल/ईरि, समुह/उपसमुह स-ईन्जिनियर(सहायकस्तर पाँचौ) पदको पदस्थापना सम्बन्धमा ०७६/०७७ posting sub_eng.pdf 08/01/2019 - 18:38 जानकारी, समाचार
ईन्जिनियर ईरिगेशन ( अधिकृतस्तर सातौ/आठौँ) को पदस्थापनाको लागी निवेदन दिने सम्बन्धमा ०७६/०७७ noticeiri_0.pdf 07/25/2019 - 17:05 जानकारी, समाचार
खा.पा.स.टे सहायकस्तर पाँचौ।छैटौ पदस्थापनाको लागी निवेदन दिने सम्बन्धमा ०७६/०७७ notice13.pdf 07/21/2019 - 12:56 जानकारी, समाचार