सि.डि.ई., ईन्जिनियर, सब-ईन्जिनियर, ना.सु., ए.ओ., खरीदार सरुवा विवरण