खा.पा.स.टे सहायकस्तर पाँचौ।छैटौ पदस्थापनाको लागी निवेदन दिने सम्बन्धमा