कोरोना संक्रमण रोकथाम सम्बन्धी अपनाउनुपर्ने उपायहरु