प्राविधिक जनशक्ति सेवा करारमा छनौट सम्बन्धी कार्य रद्ध गरिएको सूचना ।