सूचना

आर्थिक वर्ष
राकम सिंचाइ योजनाको संसोधित आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सुचना ०७७/०७८
आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारे सूचना ०७७/०७८
निर्देशन सम्बन्धमा ०७७/०७८
P_WASH_CC गठन सम्बन्धमा ०७६/०७७
कर्णाली प्रदेश स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्लस्टर गठन सम्बन्धमा ०७६/०७७
कोरोना संक्रमण रोकथाम सम्बन्धी अपनाउनुपर्ने उपायहरु ०७६/०७७
ईन्जिनियर र सव-ईन्जिनियरका वैकल्पिक उमेदवारहरुले सम्पर्क गर्न आउने सम्बनधमा । ०७६/०७७
पुनः संक्षिप्‍त सूचिमा परेका सब-ईन्जिनियरहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाश गरिएको । ०७६/०७७
सब-ईन्जिनियर (स‍हायकस्तर पाचौँ) पदको पुनः संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको ०७६/०७७
वैकल्पिक उमेदवार सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा ०७६/०७७