सूचना

आर्थिक वर्ष
प्राविधिक जनशक्ति सेवा करारमा छनौट सम्बन्धी कार्य रद्ध गरिएको सूचना । ०७८/०७९
दक्ष विज्ञको सूचिमा सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना ०७८/०७९
आवेदन फारम ०७८/०७९
सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना ०७८/०७९
कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८ ०७८/०७९
राकम सिंचाइ योजनाको संसोधित आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सुचना ०७७/०७८
आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारे सूचना ०७७/०७८
निर्देशन सम्बन्धमा ०७७/०७८
P_WASH_CC गठन सम्बन्धमा ०७६/०७७
कर्णाली प्रदेश स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्लस्टर गठन सम्बन्धमा ०७६/०७७