खा.पा.स.टे. को पस्थापनाको लागी निवेदन दिने सम्बन्धमा