सहायकस्तर पाचौँ (खा.पा.स.टे) को पदस्थापना गरिएको सम्बन्धमा