एशोसिएसन अर्गनाईजरको(सहायकस्तर पाचौँ) पदस्थापनाको लागी निवेदन दिने सम्बन्धमा