जानकारी

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
ईन्जिनियर (अधिकृत सातौँ) पदको संक्षिप्‍त सूची(Short List) प्रकाशित गरिएको ०७६/०७७ Notice.pdf 11/22/2019 - 11:21
आवेदन फारम ०७६/०७७ आवेदन फारम.pdf 10/25/2019 - 22:25
सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना.pdf.pdf 10/25/2019 - 22:19
सिलवन्दी दरभाउ सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ Darbandi Suchana_0.pdf 10/23/2019 - 16:08
पदस्थापना सम्बन्धमा ०७६/०७७ posting 5.pdf 10/16/2019 - 14:37
नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग/सिभिल/ईरिगेशन अधिकृतस्तर नवौँ तहका सि.डि.ई.हरुको पदस्थापना सम्बन्धमा ०७६/०७७ posting cde.pdf 08/23/2019 - 16:19
नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग/सिभिल/ईरिगेशन रा.प. तृतिय ईन्जिनियरहरुलाई कामकाज गर्न खटाईएको सम्बन्धमा ०७६/०७७ kamkaj_eng_iri.pdf 08/23/2019 - 14:15
नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग/सिभिल/ईरिरगेसन अधिकृतस्तर सातौ/आठौँ तहका ईन्जिनियरहरुको पदस्थापना सम्बन्धमा ०७६/०७७ posting_eng_iri.pdf 08/23/2019 - 14:06
आ.व. 2075/076 को यस मन्त्रालय र मातहत कार्यालयहरुको प्रगती विबरण ०७६/०७७ progress_report.pdf 08/09/2019 - 11:52
नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल/ईरि, समुह/उपसमुह स-ईन्जिनियर(सहायकस्तर पाँचौ) पदको पदस्थापना सम्बन्धमा ०७६/०७७ posting sub_eng.pdf 08/01/2019 - 18:38