जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
आयोजना हस्तान्तरण ०७५/०७६ IMG_20190131_0002.pdf 01/31/2019 - 16:45
जरुरी ०७५/०७६ 01/31/2019 - 16:44
विविध ०७५/०७६ 01/31/2019 - 16:40
फोन नम्बरहरु ०७५/०७६ मन्त्रालय अन्तरगतका निर्देशनालय तथा कार्यालयहरु.pdf 01/02/2019 - 11:18
कर्णाली प्रदेशका कार्यालयहरुको नम्बरहरु ०७५/०७६ मन्त्रालय अन्तरगतका निर्देशनालय तथा कार्यालयहरु.pdf 01/02/2019 - 11:15
मन्त्रालय अन्तरगतका कार्यालयहरुको सम्पर्क नम्बरहरु ०७५/०७६ मन्त्रालय अन्तरगतका निर्देशनालय तथा कार्यालयहरु.pdf 01/02/2019 - 11:11
सरुवा ०७५/०७६ 11/19/2018 - 13:50
सरुवा ०७५/०७६ वेबसाईट सरुवा.pdf 11/19/2018 - 13:37
२०७५/०७/२५ तथा २०७५/०७/२९ गतेको सरुवा ०७५/०७६ 11/19/2018 - 13:36
२०७५/०७/२५ तथा २०७५/०७/२९ गतेको निर्णयानुसार सरुवा ०७५/०७६ वेबसाईट सरुवा.pdf 11/19/2018 - 13:35