जानकारी

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग/सिभिल/ईरिरगेसन अधिकृतस्तर सातौ/आठौँ तहका ईन्जिनियरहरुको पदस्थापना सम्बन्धमा ०७६/०७७ posting_eng_iri.pdf 08/23/2019 - 14:06
आ.व. 2075/076 को यस मन्त्रालय र मातहत कार्यालयहरुको प्रगती विबरण ०७६/०७७ progress_report.pdf 08/09/2019 - 11:52
नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल/ईरि, समुह/उपसमुह स-ईन्जिनियर(सहायकस्तर पाँचौ) पदको पदस्थापना सम्बन्धमा ०७६/०७७ posting sub_eng.pdf 08/01/2019 - 18:38
ईन्जिनियर ईरिगेशन ( अधिकृतस्तर सातौ/आठौँ) को पदस्थापनाको लागी निवेदन दिने सम्बन्धमा ०७६/०७७ noticeiri_0.pdf 07/25/2019 - 17:05
खा.पा.स.टे सहायकस्तर पाँचौ।छैटौ पदस्थापनाको लागी निवेदन दिने सम्बन्धमा ०७६/०७७ notice13.pdf 07/21/2019 - 12:56
सब-इन्जिनियरिङ सहाएकस्तर चौथो/पाँचौ काे पदस्थापनाको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा ०७५/०७६ sub-engineering 4.pdf 07/11/2019 - 13:07
इन्जिनियरिङ अधिकृतस्तर साताै/आठाै काे पदस्थापनाको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा ०७५/०७६ Engineering 8.pdf 07/11/2019 - 12:58
एशोसिएसन अर्गनाईजरको(सहायकस्तर पाचौँ) पदसस्थापना सम्बन्धमा ०७५/०७६ posting a.o.pdf 06/10/2019 - 11:49
एशोसिएसन अर्गनाईजरको(सहायकस्तर पाचौँ) पदस्थापनाको लागी निवेदन दिने सम्बन्धमा ०७५/०७६ notice12 ए अ.pdf 06/03/2019 - 15:45
सहायकस्तर पाचौँ (खा.पा.स.टे) को पदस्थापना गरिएको सम्बन्धमा ०७५/०७६ notice 11.pdf 06/03/2019 - 13:05