एशोसिएसन अर्गनाईजरको(सहायकस्तर पाचौँ) पदसस्थापना सम्बन्धमा