अधिकृतस्तर छेैटौँ (सि.ए.ओ) र कार्यालय सहयोगीको पदस्थापना सम्बन्धमा