स्यानिटरी उपसमुह सब ईन्जिनियर( सहायकस्तर पाचौँ) को पदस्थापना सम्बन्धमा