प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति
कर्णाली प्रदेश विपन्‍नको घर निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ ०७८/०७९ 03/04/2022 - 13:51
बार्षिक कार्यक्रम 2077/078 ०७७/०७८ 08/14/2020 - 14:25
P_WASH_CC गठन सम्बन्धमा ०७६/०७७ 05/14/2020 - 15:37
कर्णाली प्रदेश स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्लस्टर गठन सम्बन्धमा ०७६/०७७ 05/14/2020 - 15:24
सव-ईन्जिनियर( सहायकस्तर पाचौँ) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको । ०७६/०७७ 12/07/2019 - 17:34
कर्णाली प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ ०७६/०७७ 12/02/2019 - 17:10
सब-ईन्जिनियर (सहायकस्तर पाचौँ) पदको संक्षिप्‍त सूची(Short List) प्रकाशित गरिएको ०७६/०७७ 11/29/2019 - 09:20
सि.डि.ई. र ईन्जिनियर सरुवा विवरण ०७५/०७६ 09/16/2018 - 11:38
ईन्जिनियर ०७५/०७६ 09/10/2018 - 11:02
सरुवा ०७५/०७६ 09/10/2018 - 10:55