प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७ ०७७/०७८ purvadhar_bisesh_karyakram2077.pdf 09/02/2020 - 15:15
P_WASH_CC गठन सम्बन्धमा ०७६/०७७ P_WASH_CC.pdf 05/14/2020 - 15:37
कर्णाली प्रदेश स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्लस्टर गठन सम्बन्धमा ०७६/०७७ cluster.pdf 05/14/2020 - 15:24
सव-ईन्जिनियर( सहायकस्तर पाचौँ) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको । ०७६/०७७ notice_sub_final.pdf 12/07/2019 - 17:34
कर्णाली प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ ०७६/०७७ karyabidhi.pdf 12/02/2019 - 17:10
सब-ईन्जिनियर (सहायकस्तर पाचौँ) पदको संक्षिप्‍त सूची(Short List) प्रकाशित गरिएको ०७६/०७७ notite_sub.pdf 11/29/2019 - 09:20
ईन्जिनियर (अधिकृत सातौँ) पदको संक्षिप्‍त सूची(Short List) प्रकाशित गरिएको ०७६/०७७ Notice.pdf 11/22/2019 - 11:21
सरुवा विवरण ०७५/०७६ Sub-Engineer.pdf 10/05/2018 - 17:38
सब-ईन्जिनियर ०७५/०७६ 10/05/2018 - 17:37
सि.डि.ई. र ईन्जिनियर सरुवा विवरण ०७५/०७६ सरुवा विवरण.pdf 09/16/2018 - 11:38