सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना